Empresari únic

Per constituir-nos com a autònoms podem fer-ho a través del DUE (Document Únic Electrònic) que ens enviarà totes les dades i tràmits corresponents.  Tot i això potser haurem de realitzar alguns tràmits de manera presencial.

Hi ha diversos aspectes a considerar quan ens volem constituir com a autònoms:

Aportació inicialCap exigida
Aspectes fiscalsTributa per IRPF (Rendiments Activitats Econòmiques) i no per l’Impost de Societats, ja que som una persona física i no una societat. En l’Impost de Societats hi ha un tipus de gravamen fix (un 35%). En el règim d’autònoms, en canvi, com més renda obtinguem més serà el percentatge de tributació. Per sumes de facturació baixes aquest sistema progressiu és beneficiós però no ho és per sumes importants. Hi ha 3 Règims d’Estimació:
 • Directa Normal: Es poden acollir a aquest règim els autònoms que facturin més de 600.000€ anuals i els que hagin renunciat al règim d’estimació simplificat o de mòduls.
 • Directa Simplificada: Es poden acollir a aquest règim els autònoms que facturin menys de 600.000€ anuals i aquells als que pel tipus d’activitat no els sigui aplicable el règim d’estimació objectiva. També aquells empresaris o professionals que no renunciïn a aquesta modalitat ni exerceixin altres activitats sotmeses a l’estimació directa normal. Durant el primer any d’autònom s’aplicarà aquesta modalitat excepte en cas de renuncia o que s’estigui obligat a tributar per mòduls.
 • Objectiva: S’han d’acollir a aquest règim tots els autònoms que la seva activitat s’inclogui en l’Ordre Ministerial que regula aquest règim, que no superin els límits establerts en aquesta Ordre per a cada activitat, que el seu volum d’ingressos no superi els 450.000 euros anuals, que el seu volum de compres, sense incloure inversions, no superi els 300.000 euros, que no hagi renunciat ni estigui exclòs del règim simplificat de l’IVA o que no realitzi altres activitats que tributen en estimació directa.
Obligacions formalsA part de les obligacions normals de repercutir i suportar l’IVA, hi ha unes obligacions formals segons el mètode de determinació:
 • Directa Normal:
  • Autònoms amb activitats empresarials de caràcter mercantil:
   • Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç
   • Llibre diari, de inventaris i comptes anuals
  • Empresaris autònoms que no tinguin caràcter mercantil:
   • Llibre registre vendes i ingressos
   • Llibre registre compres i despeses
   • Llibre registre béns d’inversió
  • Professionals autònoms:
   • Llibre registre d’ingressos
   • Llibre registre de despeses
   • Llibre registre béns d’inversió – Llibre registre de provisions i suplerts
 • Directa Simplificada:
  • Empresaris:
   • Llibre registre vendes i ingressos
   • Llibre registre compres i despeses
   • Llibre registre béns d’inversió
   • Llibres exigits per l’IVA
  • Professionals:
   • Llibre registre d’ingressos
   • Llibre registre de despeses
   • Llibre registre béns d’inversió
   • Llibre registre de provisions i suplerts
 • Objectiva:
  • Conservar factures emeses i rebudes
  • Conservar justificants del mòduls aplicats
  • Registre de béns d’inversió si s’apliquen amortitzacions
  • Per activitats on el rendiment net es determini en funció del volum d’operacions també caldrà un llibre de registre de vendes i ingressos.
ResponsabilitatLa responsabilitat de l’empresari únic és il·limitada. Ell serà el que respondrà amb el seu patrimoni (de més a menys liquidesa i de manera proporcional) davant d’impagats.
ContractacióCom en una societat es pot contractar a els treballadors que es cregui.
SubvencionsSubvencions per a la promoció de la ocupació autònoma
 • Subvenció per  l’establiment com a treballador/a autònom/a o per compte propi: facilitar a les persones desocupades l’inici de l’activitat com a persones treballadores autònomes o per compte propi.
 • Subvenció financera: subvenció per reduir els interessos dels préstecs destinats a finançar inversions per a la creació i posada en marxa d’una activitat empresarial com a persona treballadora autònoma.
 • Subvenció per l’assistència tècnica: subvenció per tal de finançar parcialment la contractació, durant la posada en marxa de l’empresa, dels serveis externs necessaris per a la millora de l’exercici de l’activitat empresarial en les àrees d’organització, comercialització, producció, finançament o altres de naturalesa anàloga. Amb especial atenció a les accions destinades al foment de les agrupacions de caràcter empresarial i les col·laboracions entre persones treballadores autònomes.
Tràmits i GestionsOficina de gestió empresarial