Franquícia. Conceptes bàsics

Franquícia:

La franquícia és una modalitat de distribució on el franquiciador concedeix a una persona física o jurídica – el franquiciat – el dret a operar amb un concepte de negoci, comercialitzant un producte o oferint un servei sota el format de negoci del franquiciador amb la seva marca i sota els seus mètodes operatius i organitzatius.

Franquiciador:

És una persona física o jurídica que ha desenvolupat un negoci sota un mètode determinat, referent a un producte o servei, i que busca la seva expansió a través d’inversors a qui atorgarà els drets d’explotació de la marca, producte i know-how.

Franquiciat:

Qui adquireix aquests drets i explota aquesta marca comercial a través dels seus productes o serveis.

Màster Franquícia:

Acord en el que un franquiciador concedeix els drets exclusius de franquícia per un determinat territori a una persona física o jurídica. L’acord de Màster Franquícia se sol utilitzar en l’àmbit de l’expansió internacional de la franquícia.

Màster Franquiciat:

Titular dels drets del Màster Franquícia. Pot agafar a la seva zona de concessió i durant el temps de vigència de l’acord el paper del franquiciador, cobrant royalties, cànons d’entrada i assumint les obligacions d’assessorament i ajuda als franquiciats.

Màster Franquiciador:

Persona jurídica o física que atorga l’explotació de los drets de franquícia a un determinat territori durant un plaç de temps. Rep com a contraprestació el pagament d’una quantitat que pot ser fixe o variable i vinculada a les vendes.

Multi-franquiciat:

Titular de varis establiments franquiciats que pertanyen a la mateixa insígnia. L’existència de multi-franquiciats sol ser un bon indicador de l’èxit d’una franquícia.

Contracte de franquícia:

El contracte de franquícia és el document que firmen el franquiciador i franquiciat. Constitueix la base de la relació i conté els drets i deures de les dues parts.

Cànon d’entrada:

Es la quantitat que haurà d’abonar el franquiciat per poder-se afegir a una cadena de franquícies. L’import del cànon o del dret variarà en funció de diferents aspectes, com el temps que porti implantada aquesta cadena, la rendibilitat que ofereixi,…

Cànon de publicitat:

Percentatge de les vendes que aporta el franquiciat a un fons comú de publicitat que permet realitzar les campanyes de la companyia. A més el franquiciat pot realitzar campanyes a nivell local o regional.

Royalty:

Equival a un pagament (fixe o variable), generalment mensual, del franquiciat al franquiciador. Es una contraprestació pels serveis prestats per la central. Es calcula habitualment sobre el benefici brut obtingut per l’explotació del negoci.

Know-how:

És el conjunt de coneixements (mètodes organitzatius, de venda i aprenentatge dels productes i serveis que ofereix la marca).  És la transferència de l’experiència comercial.