Permís d’obres

Si s’han de realitzar obres,  s’ha d’obtenir el permís d’obres i pagar l’ICIO (Impost Construccions, Instal·lacions i Obres)

A on l’he de tramitar?

 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. de la Ciutat, 1). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
  • Dilluns i dimecres de 16.00 h a 18.00 h (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les vigílies dels dies festius, la Setmana Santa i les festes de Nadal)
  • Dissabtes, de 10.00 h a 12.30 h (fins el dia 1 de juliol)
 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. Virrei Avilés, 34). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (excepte les festes de Nadal i, depenent de les necessitats del servei, la Setmana Santa i el mes d’agost)
 • Telemàticament

Que he de presentar?

 Qui el pot tramitar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

Quin altre tràmit s’ha d’haver realitzat anteriorment?

 • Si l’edifici o l’espai està inclòs a la zona de Ciutat Antiga, (clau R1 i R2) o en el Catàleg de béns protegits és necessari l’informe preceptiu del Patronat de la Ciutat Antiga per les actuacions definides en l’Ordenança reguladora del Patronat de la Ciutat Antiga.

Quines despeses tindré?

 • El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escau, s’ha d’efectuar al final del procés de tramitació.El valor i la forma de pagament seran els que determinin les ordenances fiscals 5 i 7 de l’Ajuntament de Vic.L’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics es liquidaran per separat.

  Podeu consultar els casos en què es concediran beneficis fiscals de l’ICIO en l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5, i els casos d’exempcions de la taxa urbanística en l’article 18è de la número 7. Cal presentar una sol·licitud al Registre general.