Tràmits obertura

Els tràmits de caràcter local que s’han de dur a terme per tal de poder iniciar la nostra activitat són:

  1. Demanar hora a l’arquitecte de l’Ajuntament de Vic per consultar la Compatibilitat d’Usos Comercials en funció del carrer on volem obrir el nou comerç.
  2. Concertar hora amb l’enginyer de l’Ajuntament per demanar quines llicencies d’activitats es necessari per iniciar l’activitat.
  3. Sol·licitar i obtenir el Certificat de Compatibilitat Urbanística del local, en cas de què la seva activitat comercial ho necessiti.
  4. Si s’han de realitzar obres,  s’ha d’obtenir el permís d’obra menor i pagar l’ICIO (Impost Construccions, Instal·lacions i Obres). L’aparellador de l’ajuntament us informarà de les llicències a tramitar segons l’obre a realitzar.
  5. Realitzar la Comunicació prèvia d’obertura.
  6. Presentar un projecte d’un tècnic professional per obtenir la Certificació del tècnic competent de l’ajuntament per poder iniciar l’activitat.

Per més informació podeu consultar als següents enllaços:

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientosBox.aspx