Societat limitada

Capital social mínim3005,06 € (totalment subscrit i desemborsat en el moment de la constitució de la societat).
Responsabilitat dels socisLimitada únicament al capital aportat.
Aspectes telemàtics referents als jurídics
  • Els documents de constitució són tramitats de manera telemàtica (des del notari fins al registrador). El notari ens generarà el DUE (Document Únic Electrònic) que haurem de tramitat en un PAIT i que inclou i envia totes les dades de la societat a les administracions públiques competents per a la seva constitució i pel compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat social que fan referència a l’inici de l’activitat.
Aspectes comptables
  • Portar la comptabilitat segons el Codi de Comerç.
TràmitsOficina de gestió empresarial