Societat limitada nova empresa

A part de les clàssiques formes  jurídiques d’empresa,  hi ha altres sistemes menys coneguts però que poden ser molt útils si el nostre objectiu és el de crear un negoci ràpidament,  amb facilitat de tràmits i amb l’avantatge de que la majoria d’aquests es podran realitzar telemàticament. A més si  serem nosaltres els que portarem la totalitat del negoci (vendrem, negociarem amb proveïdors, etc.) la nostra principal preocupació ha de ser intentar tenir una bona idea, que tiri endavant i evitar altres preocupacions més burocràtiques i administratives.

Denominació SocialCognoms i nom d’un dels socis + codi alfanumèric únic. No obstant la denominació podrà ser canviada amb posterioritat a la constitució de l’empresa.
Capital social mínim3012 € (desemborsat íntegrament i totalment amb aportació dinerària)
Límit de Capital Social120.202 € (amb la possibilitat de transformar la societat en SL)
Responsabilitat dels socisLimitada únicament al capital aportat
Nº SocisD’ 1 a 5 (màxim de 5 en el moment de la constitució)
Respecte als socis Hauran de ser persones físiques.
 • No es pot ser soci únic d’una SLNE si se’n és d’una altra.
 • Si es vol incrementar el nombre de socis, la transmissió de participacions només estarà autoritzada entre persones físiques. Si la transmissió fos a una persona jurídica, s’hauria de transmetre a una física en menys de tres mesos.
 • Els administradors han de ser socis de la societat. No hi ha consell d’administració.
 • Si el soci que dóna nom a la societat deixa de ser-ho, la societat haurà de canviar la denominació per la d’un que encara ho sigui.
Aspectes telemàtics referents als jurídics
 • Els documents de constitució són tramitats de manera telemàtica (des del notari fins al registrador). El notari ens generarà el DUE (Document Únic Electrònic) que haurem de tramitar en un PAIT i que inclou i envia totes les dades de la societat a les administracions públiques competents per a la seva constitució i pel compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat social que fan referència a l’inici de l’activitat.
Avantatges fiscals
 • L’ajornament,de l’Impost de Societats corresponent als dos primers períodes impositius tancats des de la seva constitució.
 • L’ajornament, durant un any des de la seva constitució, i sense aportar garanties, de l’Impost de Tramitacions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), derivat de la constitució de la societat.
 • L’ajornament o fraccionament, amb aportació o no de garanties, de les quantitats derivades de retencions o ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que es produeixin en el primer any des de la constitució.
 • Les SLNE no estan obligades a fer pagaments a compte de les liquidacions de l’Impost de Societats corresponent als dos primers períodes impositius tancats des de la seva constitució.
 • S’estableix el compte estalvi- empresa, on les quantitats dipositades durant un termini de 4 anys, amb un màxim anual de 9.015,18 €, permeten una deducció del 15% en el IRPF, a canvi que a l’any de la constitució la SLNE, aquesta tingui com a mínim un local per l’activitat i una persona ocupada amb contracte laboral a jornada complerta.
Les quantitats ajornades o fraccionades segons els apartats anteriors meritaran interessos de demora.
Aspectes comptables
 • S’utilitza un model comptable simplificat en el qual només s’ha portar el llibre diari (lloc on anotarem els assentaments corresponents segons el Pla Comptable).
 • No caldrà portar un llibre de registre de les participacions dels socis.
Modificacions
 • Només es pot modificar: Denominació, domicili social i capital social
 • Es dissol si: Hi ha pèrdues que redueixin el patrimoni a menys de la meitat del capital social durant un mínim de sis mesos.
 • Es pot transformar en: Societat Col·lectiva, Civil, Comanditària simple o per accions, Anònima, Cooperativa o Agrupació d’Interès Econòmic.
 • Pot continuar les seves operacions com a SL post acord amb Junta General i adaptació dels seus estatuts a la llei de SL.
AltresNo caldrà publicació en butlletins o diaris per convocar la Junta.
TràmitsOficina de gestió empresarial